13:17 EDT Thứ hai, 24/06/2019

Thời khóa biểu Học kì II, năm học 2015 - 2016

Chủ nhật - 13/12/2015 09:06
 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                                                THỜI KHÓA BIỂU K39 GDTH
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC                               HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2015 – 2016; THỰC HIỆN TỪ TUẦN 25 (18 - 01 - 2016)

Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Lớp Tín chỉ Tiết dạy Số tiết Giảng viên Phòng Tên học phần Lớp Tín chỉ Tiết dạy Số tiết Giảng viên Phòng
LT TH
TL
LT TH
TL
2 PPDH Tiếng Việt ở TH 2 1 2 123 15 30 Nguyễn Thu Hương E3.1 PPDH  Mĩ thuật 1 1 5 6 10 10 Phạm Ngọc Thịnh E4.6
PPDH Âm nhạc 1 1 12 10 10 Nguyễn T.Quỳnh Mai 10.02 PPDH  Mĩ thuật 2 1 7 8 10 10 Phạm Ngọc Thịnh E4.6
PPDH Âm nhạc 2 1 34 10 10 Nguyễn T.Quỳnh Mai 10.02 PPDH Tiếng Việt ở TH 2 2 2 567 15 30 Lê Thị Lan Anh E2.1
                PPDH Tiếng Việt ở TH 2 3 2 8910 15 30 Lê Thị Lan Anh E2.1
3 PPDH Âm nhạc 3 1 12 10 10 Lại Thế Anh 10.01 PPDH Toán ở TH 2 2 2 567 15 30 Lê Ngọc Sơn E4.4
PPDH Âm nhạc 4 1 34 10 10 Lại Thế Anh 10.01 PPDH Toán ở TH 2 3 2 567 15 30 Nguyễn Thị Hương E4.3
PPDH Toán ở TH 2 1 2 123 15 30 Lê Ngọc Sơn E4.4 PPDH  Mĩ thuật 3 1  56 10 10 Phạm Ngọc Thịnh E5.6
Ứng dụng CNTT trong GDTH 1 2 123 15 30 Nguyễn Thị Hương E4.5 PPDH Tiếng Việt ở TH 2 4 2 567 15 30 Vũ Thị Tuyết E4.5
PPDH các chủ đề TN-XH 1 2 234 15 30 Nguyễn Thị Hương E4.3                
                               
4 PPDH Toán ở TH 2 4 2 234 15 30 Nguyễn Văn Đệ E2.1 PPDH các chủ đề TN-XH 3 2 567 15 30 Phạm Quang Tiệp E4.3
PPDH các chủ đề TN-XH 2 2 123 15 30 Phạm Quang Tiệp E4.3 PPDH Âm nhạc 5 1 56 10 10 Nguyên T.Quỳnh Mai 10.02
PPDH Tiếng Việt ở TH 2 5 2 123 15 30 Lê Thị Lan Anh E3.1 PPDH  Mĩ thuật 4 1 56 10 10 Vũ Long Giang E4.6
Ứng dụng CNTT trong GDTH 2 2 123 15 30 Phạm Đức Hiếu E4.5 PPDH  Mĩ thuật 5 1 78 10 10 Vũ Long Giang E4.6
5 PPDH Toán ở TH 2 5 2 123 15 30 Nguyễn Thị Hương E4.3 Ứng dụng CNTT trong GDTH 4 2 567 15 30 Nguyễn Thị Hương E4.5
PPDH các chủ đề TN-XH 4 2 123 15 30 Nguyễn Thị Duyên E4.4 PPDH các chủ đề TN-XH 5 2 567 15 30 NGuyễn Thị Duyên E4.4
Ứng dụng CNTT trong GDTH 3 2 123 15 30 Phạm Đức Hiếu E3.1                
6 Ứng dụng CNTT trong GDTH 5 2 123 15 30 Phạm Đức Hiếu E2.1                
                               
                               
 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                                                     THỜI KHÓA BIỂU K40 GDTH
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC                               HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2015 – 2016; THỰC HIỆN TỪ TUẦN 21 (21 - 12 - 2015)

Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Lớp Tín chỉ Tiết dạy Số tiết Giảng viên Phòng Tên học phần Lớp Tín chỉ Tiết dạy Số tiết Giảng viên Phòng
LT TH LT TH
2 Thực hành sư phạm 2 1 1 1234   30 Đỗ Xuân Đức B3.4 Giáo dục hòa nhập 1 2 567 15 30 Lê Thị Nguyên E4.3
Thực hành sư phạm 2 2 1 1234   30 Nguyễn T. Xuân Lan E4.3 Giáo dục hòa nhập 2 2 8910 15 30 Lê Thị Nguyên E4.3
Thực hành sư phạm 2 3 1 1234   30 Ngô Thị Trang E4.4 Văn học thiếu nhi 1 2 567 15 30 Đỗ Thị Huyền Trang E3.1
Thực hành sư phạm 2 4 1 1234   30 Doãn Ngọc Anh E4.5  Tiếng Việt 2 1 2 567 15 30 Nguyễn Thu Hương E4.4
Thực hành sư phạm 2 5 1 1234   30 Trần Thị Loan E4.6                
3 Số học cho TH 1 3 1234 30 30 Nguyễn Năng Tâm E2.1 Hình học sơ cấp cho TH 2 2 567 15 30 Nguyễn Năng Tâm E2.1
 Tiếng Việt 2 2 2 123 15 30 Nguyễn Thu Hương E4.6  Tiếng Việt 2 3 2 567 15 30 Nguyễn Thu Hương E4.6
Văn học thiếu nhi 2 2 123 15 30 Trần Thị Minh E3.1  Tiếng Việt 2 4 2 8910 15 30 Vũ Thị Tuyết E4.5
Hình học sơ cấp cho TH 1 2 123 15 30 Lê Thu Phương B3.1 Thủ công – Kĩ thuật 1 2 567 15 30 Lê Thị Nguyên E3.1
                Thủ công – Kĩ thuật 2 2 8910 15 30 Lê Thị Nguyên E3.1
                Âm nhạc 1 1 2 567 15 30 Lại Thế Anh 10.01
                Âm nhạc 1 2 2 8910 15 30 Lại Thế Anh 10.01
4 Số học cho TH 2 3 1234 30 30 Phạm Huyền Trang E4.4 Số học cho TH 3 3 5678 30 30 Phạm Huyền Trang E4.4
Tổ chức Công tác Đội 1 1 12 10 10 Hoàng Thị Hạnh D2.3 Hình học sơ cấp cho TH 4 2 567 15 30 Nguyễn Văn Đệ E2.1
Tổ chức Công tác Đội 2 1 34 10 10 Hoàng Thị Hạnh D2.3 Hình học sơ cấp cho TH 5 2 8910 15 30 Nguyễn Văn Đệ E2.1
Hình học sơ cấp cho TH 3 2 123 15 30 Lê Thu Phương B3.4 Âm nhạc 1 4 2 789 15 30 Nguyên T.Quỳnh Mai 10.02
Âm nhạc 1 3 2 123 15 30 Lại Thế Anh 10.01  Tiếng Việt 2 5 2 567 15 30 Vũ Thị Tuyết E4.5
5 Tổ chức Công tác Đội 3 1 1 2 10 10 Hoàng Thị Hạnh D2.3 Thủ công – Kĩ thuật 4 2 567 15 30 Đoàn Thị Hiền E4.3
Tổ chức Công tác Đội 4 1 3 4 10 10 Hoàng Thị Hạnh D2.3 Thủ công – Kĩ thuật 5 2 8910 15 30 Đoàn Thị Hiền E4.3
Số học cho TH 4 3 1234 30 30 Nguyễn Văn Hào E4.6 Số học cho TH 5 3 5678 30 30 Nguyễn Văn Hào E4.6
Thủ công – Kĩ thuật 3 2 123 15 30 Đoàn Thị Hiền E4.5 Giáo dục hòa nhập 4 2 567 15 30 Nguyễn Thị Kha B3.4
Giáo dục hòa nhập 3 2 123 15 30 Nguyễn Thị Kha B3.4                
6 Giáo dục hòa nhập 5 2 123 15 30 Nguyễn Thị Kha E4.3 Văn học thiếu nhi 3 2 567 15 30 Đỗ T.Huyền Trang E2.1
Âm nhạc 1 5 2 123 15 30 Nguyễn T.Quỳnh Mai 10.02                
                               

                                                                                                                                                                
   


  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                                                     THỜI KHÓA BIỂU K41 GDTH
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC                               HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 – 2015; THỰC HIỆN TỪ TUẦN 25 (18 – 01 - 2016)

Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Lớp Tín chỉ Tiết dạy Số tiết Giảng viên Phòng Tên học phần Lớp Tín chỉ Tiết dạy Số tiết Giảng viên Phòng
LT TH LT TH
2  Tiếng Việt 2 A 2 1234 30 30 Lê Thị Lan Anh E2.1 Pháp luật đại cương A 2 567 15 30 Chu Thị Diệp E4.5
                Pháp luật đại cương B 2 8910 15 30 Chu Thị Diệp E4.5
                               
3                  Tiếng Việt 2 C 2 5678 30 30 Lê Thị Lan Anh B3.4
                               
                               
4  Tiếng Việt 2 D 2 1234 30 30 Vũ Thị Tuyết E4.6 Pháp luật đại cương C 2 567 15 30 Nguyễn T.Thùy Linh E3.1
                Pháp luật đại cương D 2 8910 15 30 Nguyễn T.Thùy Linh E3.1
                 Tiếng Việt 2 B 2 891011 30 30 Vũ Thị Tuyết E4.5
5 Tiếng Anh 2 B 3 1234     Nguyễn T.Phương Thảo E2.1 Tiếng Anh 2 C 3 5678     Nguyễn T.Phương Thảo E3.1
                               
           
 
                 
6                 Tiếng Anh 2 A 3 5678     Đỗ Thị Hương E3.1
                Tiếng Anh 2 D 3 5678     Nguyễn T.Phương Thảo E4.5
                               
 
* Ghi chú:                                                                                                                                       Hà Nội,ngày 2 tháng 12 năm 2015
                                                                                                                                                                           P. TRƯỞNG KHOA
 
 
                                                                               
 
                                                                                                                                                                            Phạm Quang Tiệp

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITEĐăng nhập thành viên